Program kursu maklerskiego

Zajęcia 1. Podstawowe informacje, matematyka finansowa – część pierwsza

 1. Podstawowe informacje na temat egzaminu
  1. Charakterystyka egzaminu
  2. Strategia zdawania egzaminu
  3. Sposoby nauki prawa
 2. Matematyka finansowa
  1. Procent prosty i złożony
  2. Stopa procentowa w okresie bazowym, nominalna i efektywna stopa procentowa
  3. Stopa zwrotu z inwestycji
  4. Stopa zwrotu skorygowana o inflację, zmianę kursu walutowego, podatek
  5. Bony skarbowe
  6. Dyskonto
  7. Stopa dyskonta i stopa zwrotu w czasie do wykupu, w skali roku
  8. Wartość pieniądza w czasie – wartość teraźniejsza, wartość przyszła
  9. Renta – wartość teraźniejsza, wartość przyszła renty płatnej z dołu, z góry,
   renta wieczysta
  10. Metody oceny efektywności inwestycji
  11. Pojęcie wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji – IRR
 3. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych

Zajęcia 2. Matematyka finansowa – część druga, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne

 1. Matematyka finansowa
  1. Kredyt – oprocentowanie nominalne i efektywne kredytu
  2. Metody spłaty kredytu - metoda równych rat kapitałowych, metoda równych rat płatności kredytu
 2. Analiza i wycena instrumentów dłużnych
  1. Rodzaje ryzyka związane z instrumentami dłużnymi
  2. Obligacje – wycena obligacji zerokuponowych i kuponowych
  3. Nominalna stopa procentowa dla obligacji
  4. Bieżąca stopa procentowa dla obligacji
  5. Stopa dochodu w terminie do wykupu – YTM
  6. Właściwości charakterystyczne dla zmienności cenowej obligacji
  7. Czas trwania Macaulay’a - Macaulay Duration
  8. Zmodyfikowany czas trwania
  9. Wypukłość obligacji
  10. Obliczanie procentowej zmiany ceny obligacji przy danej zmianie wymaganej stopy zwrotu
  11. Krzywe rentowności
  12. Teorie dotyczące kształtowania się krzywej rentowności
  13. Strategie inwestycyjne
 3. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych

Zajęcia 3. Podstawy analizy portfelowej

 1. Podstawy analizy portfelowej
  1. Klasyfikacja ryzyka inwestycyjnego
  2. Oczekiwana stopa zwrotu
  3. Miara ryzyka – wariancja i odchylenie standardowe stóp zwrotu
  4. Współczynnik zmienności
  5. Współczynnik korelacji
  6. Kowariancja stóp zwrotu
  7. Zależność między współczynnikiem korelacji a kowariancją
  8. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela dwóch i wielu spółek
  9. Wariancja i odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela dwóch i wielu spółek
  10. Model jednowskaźnikowy Sharpa
  11. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
  12. Ocena efektywności – Indeks Traynora, Sharpa, Jensena
 2. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych
 3. Omówienie Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
 4. Techniki notowań giełdowych – notowanie jednolite, wstęp teoretyczny

Zajęcia 4. Techniki notowań giełdowych – notowania jednolite

 1. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych
 2. Techniki notowań giełdowych – notowania ciągłe, wstęp teoretyczny

Zajęcia 5. Techniki notowań giełdowych – notowania ciągłe

 1. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych

Zajęcia 6. Analiza finansowa i wycena instrumentów udziałowych

 1. Wycena akcji
  1. Rodzaje metod wyceny instrumentów udziałowych
  2. Wybór metody wyceny
 2. Modele dywidendowe
  1. Ogólny model dywidendy
  2. Model stałej dywidendy
  3. Model Gordona
  4. Model dwufazowy
  5. Szacowanie stopy zwrotu
  6. Tempo wzrostu spółki
 3. Podstawy rachunkowości – analiza bilansu, rachunku zysków i strat, źródła finansowania
 4. Metody DCF oparte na dyskontowaniu strumieni gotówki - FCFF, FCFE
  1. Pojęcie średniego ważonego kosztu kapitału - WACC
  2. Wartość rezydualna
 5. Wycena akcji metodami porównawczymi – wskaźniki C/Z, C/Wk, EV/S, EV/EBIT, EV/EBITDA
 6. Elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa – wskaźniki płynności, efektywności, zadłużenia, rentowności
 7. Model Du Ponta
 8. Próg rentowności – ilościowy, wartościowy
 9. Dźwignia operacyjna, finansowa, całkowita
 10. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych

Zajęcia 7. Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych

 1. Wycena instrumentów pochodnych
  1. Rodzaje instrumentów pochodnych
  2. Rodzaje operacji
  3. Kontrakty terminowe – własności, rodzaje, wycena
  4. Opcje – własności, rodzaje, wycena
  5. Strategie inwestycyjne
 2. Rozwiązywanie zadań z egzaminów z lat ubiegłych

Zajęcia 8.

Powtórzenie materiału – wspólne rozwiązanie w całości 3 ostatnich egzaminów z lat ubiegłych