Egzamin maklerski

Do uzyskania licencji Maklera Papierów Wartościowych konieczne jest zdanie państwowego egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Odbywa się on najczęściej dwa razy do roku. Egzamin maklerski ma postać zamkniętego testu wyboru, który składa się ze 120 pytań. Rozwiązywanie testu trwa 3 godziny. Każde pytanie posiada 4 warianty odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Stosowany jest następujący sposób oceniania:

 • dobra odpowiedź: +2 punkty
 • brak odpowiedzi: 0 punktów
 • błędna odpowiedź: -1 punkt

Warunkiem zaliczenia egzaminu maklerskiego jest uzyskanie co najmniej 160 punktów.

Zadania na egzaminie dzielą się na dwie kategorie: zadania matematyczne oraz pytania sprawdzające znajomość prawa. Część matematyczna obejmuje takie zagadnienia jak: matematykę finansową, wartość pieniądza w czasie, wycenę przedsiębiorstw, wycenę instrumentów pochodnych, wycenę instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne oraz techniki notowań giełdowych – zasady ustalania kursów. Pytania dotyczące regulacji prawnych są sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów z następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


  1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

  2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego.

  3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.U.UE.L.2017.87.1)

  4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 856)

  5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu.

 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


  1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

  2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 948/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE.L. 2012.201.1, z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
 10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
 12. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
 13. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


  1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich.

  2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

  3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków.

  4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

  5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
 16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
 17. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
 18. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
 20. Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 21. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 22. Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A.
 23. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 24. Regulamin rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), obowiązujący w KDPW_CCP S.A.
 25. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.
 26. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.
 27. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu oraz przykładowe testy egzaminacyjne z lat ubiegłych znajdują się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/index.html

Informacje można uzyskać również w Punkcie Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego, 00-950 Warszawa, ul. Powstańców Warszawy 1, pokój 237, tel. 022 33 26 666.

Wszelkich informacji na temat egzaminu udzielają także nasi wykładowcy.